CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCŢIEI VACANTE DE ANALIST PROGRAMATOR – POST DIDACTIC – AUXILIAR

NoutățiComments Off on CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCŢIEI VACANTE DE ANALIST PROGRAMATOR – POST DIDACTIC – AUXILIAR

ANUNŢ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 95 ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCŢIEI  VACANTE din data de 01.01.2023 DE ANALIST PROGRAMATOR – POST DIDACTIC – AUXILIAR (1 post).

 

Concursul consta in 3 etape succesive, care vor fi desfăşurate la sediul unităţii, după cum urmează:

a) Depunerea dosarelor de înscriere – 01.2023 orele 10:00.

b) Proba scrisa – 16.02.2023 orele 09:00 (punctaj minim 70 puncte – maxim 100 puncte).

c) Interviul – 17.02.2023 orele 09:00 (punctaj minim 70 puncte – maxim 100 puncte).

 

Concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei  vacante de analist programator se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Nr.95 din Str. Foișorului nr.111-113, sector 3, București conform calendarului de concurs.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

POATE PARTICIPA LA  CONCURS PERSOANA CARE ÎNDEPLINEŞTE URMĂTOARELE CONDIŢII:

I) Condiţii generale prevăzute de HOTĂRÂREA Nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial Nr. 1.078 din 8 noiembrie 2022 :

– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II ) Condiții specifice:

– studii superioare de specialitate în domeniul IT (Informatică, çibernetică, Automatică şi Calculatoare), absolvite cu diplomă de licență;

– cunoștințe de utilizare și operare PC (Excel, Word, Internet Explorer, poșta electronică, baza de date);

– administrare rețele de calculatoare;

– administrare site;

– cunoştinţe de limba engleză;

– responsabil, comunicativ, abilităţi de muncă în echipă;

– experiența şi vechimea în domeniul IT/ specialitatea studiilor necesare ocupării postului constituie un avantaj.

 

Termenul limită de depunere a  dosarelor  de înscriere la concurs  este de 08.02.2023, ora 12:00.

Dosarele se depun: Luni – Joi în intervalul orar : 10:00 – 12:00, Vineri în intervalul orar : 10:00 – 11:00 la sediul  unităţii, Str. Foișorului nr. 111-113, sector 3, Bucureşti, până în data de 08.02.2023 sau, se pot transmite on-line pe adresa de e-mail scoala.95@s3.ismb.ro (dosarele transmise on-line vor fi aduse în original la sediul unităţii şcolare cu o zi înainte de data stabilită pentru concurs respectiv, se aduc la data de 15.02.2023).

Persoană de contact: Secretar – 0770 503 408.

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comisinfracţiunisexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate (copie certificate de nastere, copie certificate de casatorie, dupa caz) copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

CALENDAR CONCURS :

 

Procedura Perioada Ora/interval orar
Constituirea comisiilor de concurs şi contestaţii 13.01.2023
Publicarea anunţului la sediul unităţii şi pe pagina de internet a acesteia (cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de prima proba a concursului) 25.01.2023
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs (în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului) 26.01.2023 – 31.01.202301.02.2023 – 08.02.2023 L-J: 10:00 – 12:00V: 10:00-11:00
Selecţia dosarelor de concurs n maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor) 10.02.2023 11:00 – 12:00
Afisarea rezultatelor selecţiei dosarelor (în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la selectarea dosarelor) 13.02.2023 12:00
Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucăatoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor) 14.02.2023 10:00 – 11:00
Analizarea şi Soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 15.02.2023 10:00
Concurs pentru ocuparea postului-PROBA SCRISA 16.02.2023 09.00-10.00
Notarea şi afişarea rezultatelor probei scrise (în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 16.02.2023 12:00
Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezul. probei scrise) 16.02.2023 13:00 – 15:00
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 16.02.2023 16.00
INTERVIU (se susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise) 17.02.2023 Începând cu ora 09:00
Afişarea rezultatelor probei Interviu (in maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 17.02.2023 11:00
Depunerea contestaţiilor(in termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezul. probei interviu) 17.02.2023 12:00
Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 17.02.2023 14:00
Inştiinţarea candidatului admis 17.02.2023 15:00
Incheierea contractului de munca şi înregistrarea în REVISAL 17.02.2023
Prezentarea la serviciu 20.02.2023  

 

NOTA: Durata probei scrise este de 1 (una) oră; durata interviului este de 1 (una) oră.

 

BIBLIOGRAFIE :

1. Legea Educaţiei Naţionale,

2. Legea nr. 1/2011 actualizată 2018 nr.53 din 24.01.2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare-

republicată’

3. Adrian Munteanu, Valerica Greavu – Șerban – Rețele Windows. Servere și clienți.

Exemple practice, Editura Polirom;

4. Tehnologia Client/server pentru toți, autor: Doug Lowe;

5. Reţele de calculatoare – Tanenbaum;

6. Introducere în sisteme de operare – Răzvan Rughiniş, Răzvan Deaconescu,

George Milescu, Mircea Bardac;

7. Administrarea şi configurarea sistemelor Linux – Ion Banica –Acostăchioaie,

Dragoş;

8. Microsoft Office – manual de utilizare;

9. Windows – manual de utilizare;

10. Baze de date. Terminologie, proiectare, SQL, Access, Ioan Mocian, 2007;

11 Retele de comunicatii intre calculatoare- Retele de calculatoare de la cablare la

interconectare – Ion Bănică;

 1. Rețele de calculatoare – depanare și modernizare – Terry Ogletree;
 2. Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor

Dădârlat;

 1. Rețele locale de calculatoare – proiectare și administrare – Adrian Munteanu,

Valerica Greavu Șerban, Editura Teora;

 1. Tanenbaum A S., Organizarea structurată a calculatoarelor;
 2. IT Essentials PC Hardware and Software.//Cisco;
 3. Administrare site;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
 5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea  impotriva incendiilor;
 7. Windows IES Special Edition- Michael Price, Editura In EasySteps Limited;
 8. Microsoft Office Ghid vizual rapid pentru windows, Emilian Cercel, Editura

Niculescu;

 1. Documentaţie de pe site-urile: http://portal.edu.ro/http://office.microsoft.com, http://www.w3schools.com/  .

TEMATICA :

 1. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Publisher);
 2. Rețele de comunicații LAN, WAN, Internet, Intranet;
 3. Arhitecturi, protocoale – Microsoft, Netware, TCP/IP;
 4. Echipamente IT, de rețea și comunicații – instalare si configurare software, întreţinere

şi mentenanţă;

 1. Instalări și configurări echipamente în rețele locale structurate (switch-uri, routere);
 2. Administrarea rețelelor de calculatoare – principii de bază, echipamente (rol,

funcţionare, configurare, management);

 1. Securitatea calculatoarelor, a transmisiilor, a emisiilor, securitatea criptografică;
 2. Securitatea rețelelor de calculatoare şi a sistemelor de operare;
 3. Depanare hardware – software (stații de lucru, imprimante);
 4. Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici periferice,

diagnosticare defecte;

 1. Sistem de operare Windows, Vista, Server;
 2. Instalare, configurare, utilizare Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016;
 3. Instalare și configurare sistem de operare Linux;
 4. Servicii (aplicații) Internet și protocoale la nivel de aplicație (e-mail, World Wide

Web, transfer de date, transfer de fişiere, DNS etc. );

 1. Limbaje de programare: PHP, FoxPro;
 2. Cunoștințe despre lucrul cu baze de date;
 3. Pagini web: HTML, CSS;
 4. Utilizarea avansată a SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invăţământului din

România;

 1. Grafică pe calculator: Corel DRAW;

 

 1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII

1.1. Alegerea strategiilor optime pentru gestionarea şi verificarea stării de funcţionare a echipamentelor de calcul din dotare.

1.2. Întreţinerea şi administrarea reţelei INTERNET a şcolii.

 • Gestionează şi verifică permanent starea de funcţionare a echipamentelor de calcul

din dotare şi asigură utilizarea în bune condiţii a acestora,

 • Utilizează baza logistică din domeniul IT existentă în unitatea de învăţământ,
 • Realizează verificarea/întreţinerea reţelei INTERNET a şcolii, anunțând conducerea

cu privire la problemele apărute în funcționarea rețelei care necesită intervenția firmelor cu care școala are contract în acest scop (de câte ori este nevoie) și cu privire la achizițiile necesare pentru asigurarea bunei funcționări a rețelei, a extinderii funcționalităților, etc. (cel puțin o dată pe an – la proiectarea bugetului, oricând este solicitat, sau din inițiativă personală)

 • Administrează reţeaua de INTERNET a şcolii.

1.3. Elaborarea documentelor de proiectare.

 • Elaborarează documente de proiectare.
 • Întocmește  planificările calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul

stabilit.

 • Se implică în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii.

1.4. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.

 • Analizează softurile educaţionale.
 • Participă la realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate, pregătirea activităţii

practice-aplicative (resurse materiale, mijloace).

1.5. Este administratorul contului școlii din Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania; în această calitate, face parte din Comisia de gestionare a activității derulate prin SIIIR.

 1. REALIZAREAACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE
  2.1. Asigurarea asistenţei tehnice de specialitate tuturor profesorilor şcolii.
 • Asigurarea asistenţei tehnice profesorilor de altă specialitate decât informatică pentru

desfășurarea orelor în laboratorul de informatică sau online.

 • Asigurarea asistenței tehnice în timpul desfășurării simulărilor de evaluare națională, cât

și a evaluarilor nationale propriu-zise. Când nu se află într-o situație de incompatibilitate, va fi propus Persoană de contact la Evaluările naționale și Admiterea în liceu.

 • Introducerea rezultatelor obținute la evaluarea națională și admiterea în liceu, în aplicațiile

dedicate și pune la dispoziția cadrelor didactice un calculator conectat la aplicația de introducere a datelor privind evaluarea elevilor de la Clasele pregătitoare pentru introducerea acestor informații.

 • Administrează și înlesnește folosirea de către cadrele didactice și elevi a platformei școlii

G for Suite Education.

 • Înlesnește folosirea de către profesori a softurilor educaționale și a mijloacelor audio

vizuale din dotarea şcolii.

 • Înlesnirea folosirii de către elevi a echipamentelor IT/ device-urilor furnizate de școală
 • Asigură instalarea, configurarea şi administrarea reţelelor de calculatoare, asistând

angajații firmelor care oferă servicii în domeniul IT.

 • Asigură instalarea, configurarea şi administrarea conexiunii internet, colaborând cu

tehnicienii furnizorilor de Internet (DIGI/ RCS-RDS, etc);

 • Acordă asistenţă tehnică utilizatorilor reţelei în probleme de:
 • a) utilizare protocoale şi utilizare de transfer fişiere.
 • b) configurare calculatoare, sub sistemul de operare WINDOWS, pentru acces
 • internet (se consideră un plus configurarea și operarea altor sisteme de operare).didactice.
 • c) facilitează publicarea de articole pe pagina web a școlii de către cadrele
 • Exportare rapoarte la cerere a datelor din SIIIR și platforma școlii G for Suite Education.

2.2. Organizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul şi a soft-urilor necesare activităţilor de predare-învăţare.

 • Utilizează şi gestionează eficient resursele puse la dispoziţia postului: bibliotecă de

software şi documentaţii, echipamente de tehnică de calcul şi auxiliare, etc.

 • Configurează staţiile de lucru sub sistemul de operare Windows în vederea conectării

acestora la reţea (configurarea stațiilor de lucru sub Linux, folosirea acestui sistem și a aplicațiilor sale educative/de administrare/conectare constituie plus).

 • Asigură gestiunea utilizatorilor de acces la reţeaua Internet.
 • Facilitează actualizarea paginii WWW a școlii, crearea de pagini WWW, a revistei școlii

”Muguri” în format electronic, pentru promovarea imaginii unității școlare.

 • Realizează activităţii de protecţie – securizare a reţelelor de calculatoare.

2.3. Utilizarea materialelor didactice adecvate.

 • Întocmește lista bibliografică cu auxiliarele puse la dispoziţia postului.
 • Întocmește lista cu echipamentele de tehnică de calcul, și o listă cu documentaţia pusă la

dispoziţia postului.

 1. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
  3.1. Implicarea/participarea la realizarea activităţilor extracurriculare.
 • Redactarea si editarea revistei şcolii.
 • Participarea la activităţi extracurriculare la nivelul şcolii.

3.2. Implicarea partenerilor educaţionali, realizarea de parteneriate.

 • Participă la activităţi extrascolare, precum şi la acţiuni de voluntariat.               4. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE

4.1. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii.

 • comunicarea permanentă cu elevii şcolii.
 • folosirea feed-back-ului furnizat de elevi.
 • monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale (art 89 alin

2 şi art 96 alin 1 –Legea 272/2004 republicată).

4.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii.

 • Comunică permanent cu celelalte cadre didactice, responsabilii comisiilor.
 • Folosirea feed-back-ului furnizat de personalul şcolii.

4.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială.

 • Comunicare permanentă cu conducerea şcolii.

4.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii.

 • Relaţionarea cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul.

4.5. Utilizarea tuturor tipurilor de comunicare în interiorul şi în afara unităţii şcolare.

 • Asigura transparenta deciziilor luate.
 • Comunică permanent cu beneficiarii din cadrul comunităţii – părinţi ai elevilor
 • Comunică permanentă cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, cu

firmele care asigură service-ul echipamentelor de calcul, relaţionarea cu providerii de INTERNET.

 1. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
  5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
 • Valorificarea competenţelor ştiinţifice, dobândite prin participarea la programele de

formare/perfecţionare, prin autoformare și perfecționare – conform necesităților postului și intereselor de dezvoltare profesională ale angajatului.

5.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare, manifestări ştiinţifice etc.

 • Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul ariei Matematică și Științe
 • Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal
 • Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de specialitate (inclusive

articole publicate în revista școlii, pe paginile școlii, alte pagini web).

 • Participarea activă la activităţile comisiilor metodice (de specialitate – Științe), consilii

profesorale cu temă

5.3. Aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor/ competenţelor dobândite.

 5.4. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea deontologieie profesionale. Respectarea programului de lucru.

 1. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
  6.1. Implicarea în realizarea acţiunilor de promovare a ofertei educaţionale.
 • Promovează oferta educaţională,

6.2. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii.

 • Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei.

6.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.

 • Realizează/participă la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar.

6.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.

 • Dezvoltă parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale,

6.5. Organizarea activităţilor privind respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru activităţile desfăşurate în laborator

 • Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU

pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare.

 1. ALTE ATRIBUŢII.

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul va îndeplini şi alte sarcini repartizate de angajator, prin decizia directorului, în condiţiile legii:

 • facilitează trasmiterea comenzilor de manuale scolare, în colaborare cu

responsabilul de manuale al școlii, respectand prevederile Procedurii de selectie si de comanda a manualelor scolare noi nr.1449/21.06.2016 si prin utilizarea aplicatiei web Selectarea Necesarului de Manuale Scolare (SNMS).

 • Scanarea documentelor de înscriere ale elevilor care se înscriu în Programul A

Doua Șansă.

HG 1336-2022 anexa2 cerere

 

Comments are closed.

© 2018 Scoala95.ro All rights reserved