CONCURS POST INGRIJITOR

NoutățiComments Off on CONCURS POST INGRIJITOR

A N U N Ţ

SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 95 ORGANIZEAZĂ CONCURS

PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

A FUNCŢIEI  VACANTE DE INGRIJITOR – POST NEDIDACTIC (1 post)

din data de 14.12.2021

          COncursul consta in 3 etape succesive, care vor fi desfăşurate la sediul unităţii, după cum urmează:

 1. a) Depunerea dosarelor de înscriere – în termen de 15 zile lucrătoare de la data aparitiei in Monitorul Oficial, conform art. 7 din HG 286/2011, fărădata primei probe și data publicării.         
 2. b) Proba scrisa – 14.12.2021 orele 09.00 (punctaj minim 50 puncte – maxim 100 puncte).
 3. c) Interviul – 15.12.2021 orele 09.00 (punctaj minim 50 puncte – maxim 100 puncte).

Concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei vacante de INGRIJITOR se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale Nr.95 din Str. Foișorului nr.111-113, sector 3, București conform calendarului de concurs.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

POATE PARTICIPA LA  CONCURS PERSOANA CARE ÎNDEPLINEŞTE URMĂTOARELE CONDIŢII:

 1. I) Condiţii generale prevăzute de art. 3 HG 286/2011 modificată prin HG 1027/2014 :
 2. a) cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
 2. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. f) îndeplinere condiţii de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs;

 1. g) fără condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. II) Condiții specifice :

– nivelul studiilor: studii generale / medii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: minim 1 an;

– disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale;

– pregătirea profesională impusă ocupantului postului.

Termenul limită de depunere a  dosarelor  de înscriere la concurs  este de 13.12.2021, ora 11:00.

Dosarele se depun  în intervalul orar 10:00-12:00 în perioada 19.11.2021-29.11.2021, 02.12.2021-12.12.2021 şi, în intervalul orar 10:00-11:00 în data de 13.12.2021, la sediul  unităţii, Str. Foișorului nr. 111-113, sector 3, Bucureşti sau, se pot transmite on-line pe adresa de e-mail scoala.95@s3.ismb.ro . Dosarele transmise on-line vor fi aduse în original la sediul unităţii şcolare cu o zi înainte de data stabilită pentru concurs14.12.2021).

Persoană de contactsecretarul unității0770 503 408.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau  trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității sau instituției publice

organizatoare;

 1. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,

după caz;

 1. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea

unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

 1. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să

ateste vechimea în muncă (extras REVISAL), în meserie și/sau în specialitatea studiilor, de la fiecare loc de muncă unde a avut încheiat Contract Individual de Muncă;

 1. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 1. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

 1. Curriculum vitae Europass.
 • În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecția

dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 • Actele prevăzute la lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării

conformității copiilor cu acestea.

 

CALENDAR CONCURS DE OCUPARE  A UNUI POST VACANT DE ÎNGRIJITOR (POST NEDIDACTIC)

 

Procedura Perioada Ora / interval orar
Constituirea comisiilor de concurs şi contestaţii 05.11.2021
Afisarea anunţului la sediul unităţii şi publicarea în M.O şi într-un ziar local (cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de prima proba a concursului) Apariţia înM.O. în data de18.11.2021
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs n termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului) 19.11.2021 –13.12.2021 19.11.2021-29.11.2021, 02.12.2021-12.12.2021:10.00-12.0013.12.2021: 10.00-11.00
Selecţia dosarelor de concurs (în maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor) 13.12.2021 11.00-12.00
Afisarea rezultatelor selecţiei dosarelor (în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la selectarea dosarelor) 13.12.2021 13.00
Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor) 13.12.2021 13.00 – 14.00
Analizarea şi Soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare_- nu se prevăd termene) 13.12.2021 14.00-15.30
PROBA SCRISĂ a Concursului pentru ocuparea postului 14.12.2021 09.00-10.00
Notarea şi afişarea rezultatelor probei scrise (în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 14.12.2021 11.00
Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor probei scrise) 14.12.2021 11.00-12.00
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor (afişarea imediat după soluţionare -_nu se prevăd termene) 14.12.2021 13.00-15.00
INTERVIU (se susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise) 15.12.2021 09.00-10.00
Afişarea rezultatelor probei Interviu (în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 15.12.2021 11.00-12.00
Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor probei interviu) 15.12.2021 12.00-13.00
Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare_- nu se prevăd termene) 15.12.2021 13.00-14.00
Inştiinţarea candidatului admis 15.12.2021 15.00
Incheierea contractului de munca şi înregistrarea în REVISAL 15.12.2021
PREZENTAREA LA SERVICIU 16.12.2021  

 NOTĂ: Durata probei scrise este de 1 (una) oră; durata interviului este de 30 minute.

 BIBLIOGRAFIE :

 1. Legea 53 / 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” (art.247 –

art.252);

 1. Ordinul MS nr.232/ 2004 privind modificarea și completarea Metodologiei

pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1225/5031/2003;

 1. Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din

autoritățile și instituțiile publice: – Cap.II – norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7; modificările și completările ulterioare – Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor si Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006;

 1. Legea nr.307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 2. Legea nr.319/ 2006 privind protecția și securitatea muncii;
 3. Legea nr.132/30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
 4. Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5079/2016 privind Regulamentul

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat și completat cu OMEN 3027/2018;

 1. Noul Ordin nr. 5.550 / 03.11.2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 5447/31.08.2020;

 1. ORDINUL COMUN al Ministerului Sănătăţii Nr. 1.082_01.11.2021 şi

Ministerul Educaţiei nr. 5.338_01.11.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor / instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV 2, completat cu Ordinul comun ME şi MS 5558 / 2389 / 05.11.2021;

 1. 1 alin. a) din Hotărârea Guvernului României CNSU nr. 99 /05.11.2021;
 2. Curățarea și dezinfecția;
 3. Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru îngrijitor curățenie.

 

TEMATICA :

 • Reguli de efectuare a curățeniei în școală;
 • Metode de dezinsecție  si dezinfecție;
 • Noțiuni fundamentale de igienă;
 • Securitate şi sănătate în muncă şi PSI;
 • Rolul personalului nedidactic în cadrul școlii;
 • Prevenirea accidentelor în incinta unității de învățământ;
 • Norme de conduită în relațiile din unitatea școlară.

Pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, sunt necesare:

 1. Caracteristici personale
 • să aibă însuşiri de personalitate şi calităţii psihice necesare:

seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, abilitate de a improviza, spirit de observatie, memorie vizuala foarte buna, rabdare, viteza de reacţie, capacitate de comunicare, capacitate de adaptare rapidă;

 • să nu aibă antecedente penale;
 • este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor

sarcinilor de serviciu stabilite;

 • este direct răspunăator de păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care

le are în gestiune.

 1. Atribuţii specifice postului conform fişei postului:
 • Să folosească timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu,

în acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activități care nu sunt cuprinse în atribuțiile şi îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de șefi ierarhici;

 • Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ, cu

elevii/copiii și părinții acestora;

 • Abilități de muncă în echipă;
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Răspunde de starea de curățenie şi igienă în sectorul repartizat;
 • Asumarea responsabilității în păstrarea și întreținerea curățeniei, a materialelor și

a mijloacelor din dotare;

 • Execută lucrări de curățenie și igienizare a spațiilor din instituție (zilnic, curățenia sălilor

de clasă, ștergerea prafului, măturat, spălat, dezinfectat; spălatul ușilor, geamurilor, chiuvetelor, faianței, mozaicului, a holurilor, a grupurilor sanitare, etc);

 • Execută lucrări de curățenie a curții;
 • Participă la întreținerea spațiilor verzi, la lucrările de vopsire a copacilor, la degajarea

aleilor de zăpadă şi gheaţă;

 • Acordă îngrijiri igienice pentru copii;
 • Acordă îngrijiri igienice pentru copii;
 • Asumarea responsabilității în îngrijirea copiilor și asigurarea securității acestora;
 • Răspunde de inventarul încredințat;
 • Știe sa folosească ustensilele de lucru precum si produsele de curățenie;
 • Efectuează controale medicale periodice;
 • Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor si

responsabilităților din fişa postului;

 • Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice

şi intelectuale şi a programului de lucru;

 • Să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru, să nu fumeze;
 • Respectarea regulamentului de ordine interioară;
 • Cunoștințe de legislație specifică locului de munca;
 • Cunoștințe în domeniul Normelor Sănătății și Securității in Muncă şi PSI şi respectarea cu

stricteţe a acestora;

 • În functie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să

îndeplineasca şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii.

 

 • Dificultatea operațiunilor specifice postului:
 1. Complexitatea postului: executarea curățeniei și a dezinfecției; la nevoie, acordă îngrijiri

igienice copiilor;

 1. Necesitatea unor aptitudini deosebite: afectivitate față de elevi, empatie, capacitate de

organizare a muncii.

 1. Condițiile fizice ale muncii:
 • activitatea îngrijitorului se desfășoară în toată școala (diferite încăperi, coridoare, săli,

subsoluri, când este necesar în faţa clădirii şi în jurul acesteia).

 

 1. Alte atribuţii
 • În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să

îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii.

  Director Şcoala Gimnazială Nr. 95,

Prof. Bazarciuc Mihaela-Gabriela

 

Comments are closed.

© 2018 Scoala95.ro All rights reserved